Tag: video


Cùng Trần Quang khám phá thêm về các nhận việt mới được phát triển cho Unimed Rio. Đây là những hình ảnh được minh họa về những người hùng trong lĩnh vực sức khỏe. Kết quả là một số bác sĩ được khắc hoặc đậm nét bằng nghệ thuật 3D và những hình ảnh động mà bạn có thể xem tại đây.

Tags: , , , ,

Continue reading